Barnkonventionen till svensk lag?

Visst ni att det snart kommer en proposition om att göra barnkonventionen till svensk lag?

För trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. FN:s barnrättskommitté som granskar hur stater följer barnkonventionen har flera gånger kritiserat Sverige. Därför arbetar man nu för att barnkonventionen ska göras till svensk lag, så att barns rättigheter verkligen tas på allvar.

2014 lämnade den svenska regeringen in ett förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Detta för att regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

Hos Unicef kan man läsa om Barnkonventionens status i andra länder:

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte ratificerat barnkonventionen.

Det finns idag 94 länder som har inkorporerat barnkonventionen som lag fullt ut (både länder med så kallade monistiska och dualistiska rättssystem). Barnkonventionen gäller då som nationell lag.

Fördelar man ser med säga att barnkonventionen görs till lag, är att:

  • Barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå.
  • Barns rättigheter och ställning skulle stärkas generellt, särskilt inom rättsväsendet.
  • Det skulle ställas högre krav på kompetens hos våra beslutsfattare, myndigheter och domstolar om barns behov och rättigheter.
  • Barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter, till exempel Migrationsverket, och därmed skulle dess bestämmelser åberopas oftare.
  • Det skulle skapas en nationell praxisutveckling om barnkonventionens innehåll som skulle göra bestämmelserna om barns rättigheter tydligare.
  • Ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutsfattares vardag.
  • Barnkonventionens bestämmelser skulle fungera som en självklar och obligatorisk måttstock när nya lagar arbetas fram.
  • Rättigheterna enligt konventionen skulle åberopas oftare vilket i sin tur skulle öka kunskapen om konventionens bestämmelser.
  • Eventuella luckor i lagstiftningen skulle kunna upptäckas och hanteras genom kompletterande lagstiftning.
  • FN:s barnrättskommittés tolkningar och rekommendationer skulle få ökad betydelse

Genom en göra barnkonventionen till lag så samlas de mänskliga rättigheter som rör barn i en och samma lag vilket ska bidra till en helhetssyn och tydliggöra att konventionens artiklar ska tolkas. I beslutsprocesser som rör barn skall kravet på att principen om barnets bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt och att barnets bästa ska bedömas utifrån det individuella barnet och dess situation. Med barnkonventionen som lag kan barn i större utsträckning förväntas involveras i beslut som rör barnet självt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen.

Läs gärna mer hos Lars H Gustafsson om ämnet tex här och här

Kram Anna

Lämna ett svar